Monster Phonic Fun - Level 2

המשחק הזה עוזר לילדים לזכור צלילים ולהביע אותם בצורה נכונה. הדבר היחודי במשחקים האלה הוא שלכל קבוצה המייצגת צליל מסוים, נמצאת תמונה שלדמות המראה צורת הפה ומצבם של הלשון והשיניים הנחוצים להביע את הצליל.