Word Families - רמה 1 + DVD

משחק זה מלמד אוצר מילים המבוססים על נושאים נפוצים ע"י איורים מושכים.
ברמה 1, הנושאים כוללים ספורט, בעלי-חיים, מזון, וצבעים.