Word Families - רמה 2 + DVD

משחק זה מלמד אוצר מילים המבוססים על נושאים נפוצים ע"י איורים מושכים.
ברמה 2, הנושאים כוללים כלי זמר, נושאי למידה, וסוגי מסע.